19-20

Työhyvinvointitoiminnan
jatkuva kehittäminen

Kuvaus

Työhyvinvoinnin tavoitteiden toteutumista tulee arvioida. Tässä auttavat tavoitekohtaiset tunnusluvut sekä henkilöstökyselyt. Tunnuslukuja tulee seurata tarpeeksi usein, jotta vältytään työhyvinvointiin liittyviltä yllätyksiltä.

Tavoite

Johto ja lähijohtajat suorittavat arviointeja ja hyödyntävät niistä saatuja tietoja päätöksenteossa säännöllisesti.

 • Arvioikaa
  • tunnuslukujen tuottamaa tietoa ja sen riittävyyttä työhyvinvoinnin kehittämisen tukena (myös kumppaneiden ja yhteistyötahojen tuottamaa tietoa) sekä
  • tehtyjen toimien vaikuttavuutta.
  • Jos tunnusluvut eivät tuota riittävää tietoa ja toimenpiteet eivät ole vaikuttavia, pohtikaa syitä ja etsikää niiden tilalle sopivampia.
 • Noudattakaa laatimaanne aikataulusuunnitelmaa (vuosikello), jonka avulla työhyvinvoinnin tilaa ja kehitystä yrityksessänne arvioidaan säännöllisesti.
  • Muuttakaa tarvittaessa seurannan aikataulua.
  • Pitäkää työhyvinvointiasiat johtoryhmän kokouslistalla säännöllisesti ja hyödyntäkää työhyvinvoinnista saatua arviointitietoa päätöksenteossa esimerkiksi johtoryhmän muistilistan avulla.
  • Osallistakaa lähijohtajia ja henkilöstöä työhyvinvoinnin kehityksen arviointiin.
  • Pohtikaa, miten voisitte havaita paremmin työhyvinvoinnista kertovia arjen merkkejä ja käyttää niitä työhyvinvoinnin kehittämisen seurannassa.
  • Sopikaa uusista työhyvinvoinnin kehittämiskohteista ja tunnusluvuista.

Kuvaus

Työhyvinvointia arvioidessa saattaa ilmetä puutteita tai muutostarpeita, jotka vaativat johtamista. Muutostarpeisiin vastataan kehittämishankkeilla, jotka voivat olla pieniä tai suuria. Yritys saattaa tarvita ulkoisen yhteistyökumppanin apua tai rahoitusta.

Tavoite

Työhyvinvoinnin arvioinnin tuloksia hyödynnetään kehittämishankkeiden luomisessa. Kehittämisen kautta korjataan ongelmia ja ennakoidaan tulevaa. Hankkeiden onnistumista arvioidaan.

 • Pohtikaa:
  • Onko työhyvinvoinnin kehittämistoiminnalle tarvetta esim. erillisellä projektilla tai muilla kehittämistoimilla?
  • Millaisen kehittämisen avulla voisitte parantaa työhyvinvointiongelmien ennakointia ja niihin varautumista?
  • Miten voisitte lisätä työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden laatua, vaikuttavuutta ja onnistumista, ja onko tarvetta laajemmalle yhteistyölle?
  • Millä tavalla voisitte vielä systemaattisemmin ottaa kehittämisen kohteeksi asioita, jotka ovat tulevaisuuden työhyvinvointiriskejä?
 • Valitkaa uusia kehittämistoimia ja käynnistäkää tärkeimmistä kehityshankkeita.
 • Varmistakaa, että kehittämistoimet kytkeytyvät tehokkaasti työhyvinvoinnin johtamisen tavoitteisiin, periaatteisiin, painoalueisiin tai strategiaan.
 • Määritelkää:
  • Mitä tietoa kehittämishankkeista ja -toimista kerätään ja dokumentoidaan, ja miten niiden vaikutuksia seurataan?
  • Miten tietoa hyödynnetään tulevassa toiminnassa jatkuvan kehittämisen periaatteella?

Jatka lukemista

Scroll to Top