13-18

Työhyvinvoinnin
lähijohtaminen

Kuvaus

Työhyvinvointia tukevalle lähijohtamiselle on sovittu tavoitteet, ja johtajilla on niiden saavuttamiseen riittävät mahdollisuudet sekä valmiudet ja osaaminen.

Tavoite

Lähijohtajien tarvitsemat tiedot työhyvinvoinnista ja sen johtamisesta on määritelty ja heidät on perehdytetty ja valmennettu työhyvinvoinnin edistämiseen. Työhyvinvoinnin johtamisen osaamistarpeita arvioidaan vuosittain ja niitä koskevaa koulutussuunnitelmaa toteutetaan suunnitellusti.

 • Varmistakaa, että lähijohtajat on perehdytetty työhyvinvoinnin edistämiseen ja johtamiseen.
 • Tehkää osaamiskartoitus, jolla selvitätte työhyvinvoinnin johtamisen koulutustarpeita.
  • Tarkastelkaa lähijohtajien valmiuksia sen avulla.
  • Tehkää osaamiskartoituksen pohjalta koulutussuunnitelma ja seuratkaa sen toteutumista.
 • Keskustelkaa lähijohtajien työhyvinvoinnin johtamisen valmiuksista ja koulutustarpeista kehityskeskusteluissa.
 • Seuratkaa lähijohtajien työhyvinvoinnin johtamisen kehittymistä ja tukekaa heitä työssään.
 • Päivittäkää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa vakiintuneesti.
 • Ottakaa kehityskeskustelut osaksi yrityksen normaalia toimintaa esimerkiksi merkitsemällä ne vuosikelloon.

Johtamisen arviointilomake

Kuvaus

Lähijohtajien on tärkeää saada tukea ja palautetta työstään. Se motivoi heitä jatkamaan työhyvinvoinnin edistämistä.

Tavoite

Lähijohtajat saavat tukea ja palautetta työhyvinvoinnille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Niitä voivat antaa ylin johto, oma lähijohto, kollega, alaiset, työhyvinvoinnin ammattilaiset, työnohjaaja tai työpsykologi.

 • Selvittäkää, millaista tukea lähijohtajat tarvitsevat työhyvinvoinnin johtamisessa ja varmistakaa, että ylin johto tukee heitä ja että, lähijohtajat voivat hyvin.
 • Viestikää tarjolla olevista tukimahdollisuuksista lähijohtajille.
 • Arvioikaa tuen tarvetta ja hyödyllisyyttä jatkuvasti, ja miettikää tarvittaessa ratkaisuja eri vaihtoehdoiksi.
 • Vahvistakaa vuorovaikutusta henkilöstön ja (lähi)johtajien välillä.
 • Tukekaa toisianne lähijohtamisessa ja pyytäkää tarvittaessa apua yhteistyökumppaneilta ja ulkopuolisilta asiantuntijoilta (työhyvinvoinnin toimijoiden lista).

Kuvaus

Henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointia tulee johtaa monipuolisesti. Se vaikuttaa positiivisesti yrityksen ongelmanratkaisukykyyn, muutoksenhallintaan sekä ilmapiiriin.

Tavoite

Lähijohtajilla on keinoja tukea työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvointia ennaltaehkäisevästi sekä ratkaista niihin liittyviä ongelmatilanteita. Henkilöstön asiantuntijuutta hyödynnetään ja heitä osallistetaan työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lähijohtaja edistää työhyvinvointia ja vastuunjakoa (ilmapiiriä, luottamusta, myönteisyyttä) sekä johtaa työyhteisöä omalla esimerkillään, myös etä- ja hybridityössä.

 • Selvittäkää, mitä keinoja työntekijän ja työyhteisön työhyvinvoinnin tukemiseen yrityksessä on käytössä ja mitä tarvitaan lisää. Keskustelkaa keinojen soveltuvuudesta yrityksessänne.
  • Valmentakaa ja perehdyttäkää lähijohtajat käyttämään näitä keinoja.
 • Selvittäkää ja hyödyntäkää myös työterveyshuollon, yhteistyökumppaneiden ja työeläkevakuutusyhtiön palvelut.
 • Pyrkikää reagoimaan tilanteisiin varhaisessa vaiheessa.
 • Antakaa keinojen käytöstä palautetta ja hyödyntäkää toistenne kokemuksia.
 • Osallistakaa ja vastuuttakaa henkilöstö työyhteisön hyvinvointitoimiin ja tukekaa heitä, myös etä- ja hybridityössä.
 • Kehittäkää keinojen käyttötaitoja arjen työssä, myös etätyöhön liittyen.
 • Arvioikaa työntekijöihin ja työyhteisöön kohdistuvia työhyvinvoinnin keinoja säännöllisesti, esimerkiksi puolivuosittain kehityskeskusteluissa.
 • Seuratkaa työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvointia henkilöstö- tai työhyvinvointikyselyillä ja tunnusluvuilla, käyttäkää työterveyshuoltoa tai ulkopuolista asiantuntijaa apuna.
 • Täydentäkää ja kehittäkää tarvittaessa uusia työmenetelmiä.
 • Selvittäkää yrityksessä käytössä olevat lähijohtamista tukevia työhyvinvoinnin keinot, käyttäkää niitä ja laajentakaa tarvittaessa keinovalikoimaa.
 • Seuratkaa esihenkilöarvioinnista kertyvää tietoa ja hyödyntäkää tuloksia lähijohtamisessa.
 • Tutustukaa yleisiin työhyvinvoinnin johtamista tukeviin keinoihin!

Kuvaus

Työllä ja työympäristöllä on suuri vaikutus työhyvinvointiin liittyen ongelmanratkaisuun, työn sujuvuuteen sekä työturvallisuuteen.

Tavoite

Lähijohtajilla on keinoja työn ja työympäristön kehittämiseen, ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tähän kuuluu työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys, työjärjestelyt ja -prosessit sekä etä- ja hybridityö.

 • Tavoitelkaa sellaista työilmapiiriä, jossa henkilöstöä osallistetaan työn sujuvuuden, mielekkyyden, merkityksellisyyden sekä työympäristön kehittämiseen.
 • Selvittäkää yrityksessä käytössä olevat työn ja työympäristön kehittämisen keinot ja varmistakaa lähijohtajien taidot niiden käyttämiseen.
 • Kehittäkää työtä sujuvaksi ja mielekkääksi yhdessä kaikkia osallistaen.
 • Selvittäkää lähijohtajien osaaminen työn ja työympäristön terveellisyyden sekä turvallisuuden arvioinnissa.
  • Lähijohtajat vastaavat riskinarvioinnin toteuttamisesta ja sen vaatimista korjaustoimista.
  • Valmentakaa ja perehdyttäkää lähijohtajat riskinarviointiin.
  • Laajentakaa lähijohtajien valmiutta tarkastella organisaationne työympäristön kehitystrendejä ja tulevaisuuden muutoksia työhyvinvoinnin näkökulmasta.
 • Seuratkaa henkilöstön terveyttä ja turvallisuutta säännöllisin väliajoin työterveyshuollon työpaikkaselvityksillä, yrityksen tekemillä riskinarvioinneilla, kyselyillä ja tunnusluvuilla, myös etätyössä.
  • Valitkaa yrityksellenne sopiva riskinarviointimenetelmä ja aloittakaa riskien tunnistamisesta. Riskinarviointimenetelmä ohjaa riskien hallintaan ja niiden viestintään.
  • Kouluttakaa yksiköittäin henkilöitä riskien tunnistamiseen ja arviointimenetelmän käyttämiseen. Pyytäkää tarvittaessa asiantuntija-apua riskien arviointiin (työsuojelu, ulkoinen asiantuntija).
  • Tunnistakaa työkykyyn vaikuttavat riskitekijät ja huomioikaa niiden vaikutukset työntekoon ennaltaehkäisevästi (esim. sairaudet, altisteet, elämäntavat jne.). Tehkää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.
  • Korjatkaa havaitut epäkohdat ja kehittäkää valmiuksia ennakoida sekä reagoida äkillisiin tilanteisiin.
  • Viestikää riskeistä ja ohjeistakaa henkilöstöä turvalliseen työskentelyyn ja tarvittavien laite- ja henkilönsuojainten käyttöön (Työturvallisuuslaki 738/2002).
  • Perehdyttäkää uudet työntekijät turvalliseen työskentelyyn ja huolehtikaa vastuuhenkilöiden valmiuksien päivittämisestä.
  • Pitäkää ohjeet, käytännöt ja toimintatavat ajan tasalla.
 • Merkitkää tavanomaisten esim. viikkopalavereiden asialistalle pysyvästi kohta ’työn ja työympäristön kehittäminen’. Asia tulee tällöin tarkasteltua osana normaalia työarkea ja tärkeät työympäristön kehittämistä vaativat teot tulevat tehdyiksi.
 • Merkitkää työhyvinvoinnin johtamisen aikataulusuunnitelmaan (vuosikello 1 ja vuosikello 2) työympäristöjen kehittämiseen liittyvät pitkäjänteiset suunnitelmat.
 • Reagoikaa työn ja työympäristön ongelmatilanteisiin varhaisessa vaiheessa painottaen ennaltaehkäisyä.
 • Seuratkaa työympäristöstä kertyvää tietoa ja hyödyntäkää teknologian mahdollisuuksia tarkastella työympäristöä fyysisenä, virtuaalisena (digitaalisena) ja sosiaalisena tilana.

Työsuojelun toimintaohjelman mallilomake

Kuvaus

Yrityksillä tulisi olla keinoja sekä varautumissuunnitelmia erilaisten muutoksien ja kriisien varalle, sillä ne ovat vääjäämättä osa yritystoimintaa. Tällä tavoin hallitaan muutoksia ja selvitään kriiseistä.

Tavoite

Yrityksessä ja lähijohtajilla on valmiuksia muutoksiin ja kriiseihin varautumiseen ja hallintaan sekä hyvän yhteishengen ja turvallisuuden tunteen vaalimiseen muutos- ja kriisitilanteissa.

 • Aloittakaa valmistautuminen todennäköisimmistä muutoksista ja kriiseistä yhteistyössä lähijohtajien ja eri henkilöstöryhmien edustajien kanssa.
 • Ennakoikaa ja varautukaa muutoksiin ja kriiseihin, olivatpa ne sisäisiä, ulkoisia, äkillisiä tai suunniteltuja.
 • Panostakaa yhteishengen vahvistamiseen osallistamalla henkilöstöä muutoksen ja kriisien eri vaiheissa, jotta muutosten toteuttaminen olisi helpompaa.
 • Sopikaa lähijohtajien menettelytavoista.
 • Huolehtikaa viestinnästä.
 • Vahvistakaa lähijohtajien muutosprosessin ja kriisien johtamiseen liittyvää osaamista. Katsokaa ohjeet eri kriisitilanteissa toimimiseen ja muutosjohtamiseen.

Kuvaus

Työhyvinvointiasiat ovat kaikille yhteisiä ja niistä keskustelu ja tiedottaminen ovat tärkeitä. Vuorovaikutuksella sinänsä on suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin. Vuorovaikutusta on hyvät käytöstavat, toistensa arvostus, ystävällisyys, myönteisyys, luottamus sekä palaute. Lähijohtaja toimii esimerkkinä ja vuorovaikutustilanteiden mahdollistajana.

Tavoite

Työhyvinvointiasiat ovat kaikkien tiedossa. Työhyvinvointia rakennetaan vuorovaikutuksen kautta keskustelemalla avoimesti ja rakentavasti. Rakentavaa palautetta annetaan jatkuvasti puolin ja toisin.

 • Varmistakaa, että tieto on läpinäkyvää ja saatavissa kaikille.
 • Luokaa yritykseen vuorovaikutuskulttuuri, jossa keskustellaan ja annetaan palautetta puolin ja toisin avoimesti, rakentavasti ja luontevasti.
  • Se on terveen työyhteisön merkki.
 • Varmistakaa, että lähijohtajilla ja henkilöstöllä on hyvät vuorovaikutustaidot.
 • Valmentakaa henkilöstö laadukkaan vuorovaikutuksen ja palautteen toteuttamiseen hankkimalla koulutusta esimerkiksi ostopalveluilla.
 • Ottakaa käyttöön tarvittavat vuorovaikutusalustat (etäyhteydet).
 • Seuratkaa lähijohtajien ja henkilöstön vuorovaikutuksen ja palautteenannon kehittymistä kehityskeskusteluiden avulla.
 • Arvioikaa ja kehittäkää vuorovaikutusta ja palautteenantoa jatkuvasti.

Jatka lukemista

Scroll to Top