Tuloksia

Tältä sivulta löydät tuloksia Fokus-menetelmästä

Elokuu 2023

Elokuuhun 2023 mennessä lyhyemmän kahdeksankohtaisen pienyrityskyselyn (linkki) oli täyttänyt 69 yritystä ja laajemman kaksikymmentäkohtaisen version (linkki) oli täyttänyt 155 yritystä.

Kokonaisuutena työhyvinvoinnin johtaminen ei ole kovin hyvää tällä hetkellä.

Lyhyemmässä kyselyssä kaikkien vastaajien kaikkien kohtien kokonaiskeskiarvo on 2.7, joka on yli puolen välin asteikolla 1-4.u
Laajemmassa kyselyssä kaikkien vastaajien kaikkien kohtien kokonaiskeskiarvo on myös 2.7, mutta asteikko on välillä 1-5, joten tulos on puolivälissä.

 

Lyhyt kysely

Yleinen arviointigraafi

 

Kyselyn alussa pyydettiin omaa arviota työhyvinvoinnin johtamisen tilasta.

Arviot olivat hyvin lähellä kyselyn tulosten keskiarvoa.
Vajaa puolet vastauksista oli kuitenkin kategorioissa Ei toteudu tai Toteutuu osittain.
Erityisesti 10-49 henkilön yrityksissä vastauksia oli Ei toteudu -kategoriassa.

 

Pienyritysversion graafi

Varsinaisista vastauksista korostuu hyvä tulos kohdassa Yhteistyötahot. Ilmeisesti työnantajan lakisääteiset velvollisuudet vaikuttavat tässä.
Alle kymmenen henkilön yrityksissä työhyvinvoinnin Tärkeys on korkein. Myös Ilmapiiri, Viestintä ja jopa Ongelmatilanteet ovat keskiarvoa parempia.
50-249 henkilön yrityksillä Ongelmatilanteet ovat selkeästi keskiarvon alapuolella.
Kaikilla yrityskoilla Toiminta ja Seuranta kaipaisivat kehittämistä.
Erityisen huolestuttavaa on myös Turvallisuuden heikko taso. Siinä olisi erityinen kehittämisen paikka.

Laaja kysely

Yrityskoon mukaan jaoteltuna

Yrityskokotulokset

Laajan kyselyn tuloksista yrityskoon mukaan jaoteltuna alle 10 henkilön yritykset olivat vähiten huonoja. Laajassa kyselyssä skaala oli välillä 1-5 ja pienimmässä yrityskoossa kaikkien vastausten keskiarvo oli kolme eli vain vähän yli puolenvälin 2,5. Osioista erottuvat positiivisesti Johdon rooli, Vastuunjako ja Resursointi. Laajemmassa kyselyssä Viestintä oli heikoin vaikka suppeassa kyselyssä se oli parhaimmistoa.
Kaikissa yrityskoissa Yhteistyöverkosto saa parhaimpia arvoja.
50-249 henkilön yrityksissä kaikki tulokset ovat keskiarvon alapuolella. Suuremmilla yrityksillä tulokset ovat parempia, joka on osittain selitettävissä paremmalla organisaatiolla ja osaamisella.
Valitettava heikkous kaikilla muilla paitsi pienimmillä yrityksillä on Lähijohtajien valmiudet. Siihen pitäisi ehdottomasti panostaa.

Linkkejä kehittämisehdotuksiin:

 

Toimialoittain jaoteltuna

Toimialatulokset

Toimialoittain jaoteltuna nähdään enemmän erovaisuuksia tuloksissa.

Kaupan ja ajoneuvokorjauksen kohdalla on selkeä negatiivinen poikkeama Lähijohtajien valmiudessa. Toisaalta Tavoitteet ja tunnusluvut, Aikataulutus sekä Yhteistyöverkosto ovat positiivisia poikkeamia. Lähijohtajien toiminnan mittaaminen lienee vaikeaa määritellä seurattaviin tunnuslukuihin.
Koulutusala on kokonaisuudessaan selkeästi muita parempi paitsi yllättäen Työhyvinvoinnin kehittämisessä. Voisiko olla niin, että kehittävät toimenpiteet eivät realisoidu Tavoitteista ja tunnusluvuista huolimatta.
Julkinen hallinto suoriutuu heikoiten ja erityisen huonoa on Aikataulutus ja Resursointi. Myöskään Työyhteisön hyvinvointi, Työympäristön kehittäminen sekä Muutosten ja kriisien hallinta ei ole kovin hyvää.
Teollisuus suoriutuu melko tasaisesti mutta Vastuunjako, Resursointi ja Aikataulutus kaipaavat kehittämistä.

Linkkejä kehittämisehdotuksiin:

 

 

Pilottivaihe 2022

Työhyvinvoinnin johtamisen arvioinnin pilottivaiheeseen osallistui 32 yritystä. Alle 10 hengen yrityksiä oli vain kolme, joten niiden suhteen tulos ei ole tilastollisesti luotettava, vaikka toki antaakin suuntaa.

Keskiarvot osioittain osoittavat, että yrityskoon kasvaessa työhyvinvoinnin johtaminen paranee.

Vähiten eroavaisuutta eri kokoisten yritysten välillä on työyhteisön hyvinvoinnissa ja lähijohtamisessa, jossa kaikkien kokoisten yritysten tulokset ovat heikoimpia. Tämä on varsin valitettavaa ja vaatii yrityksiltä aktiivista otetta tilanteen parantamiseksi.

Yksittäisistä kysymyksistä löytyy seuraavia mielenkiintoisia huomioita:

  • keinoissa ja viestinnässä (kysymykset 6 ja 7) 10–49 henkilön yrityksissä olisi kehitettävää
  • samoin aikataulutus (kysymys 11) tuntuu olevan haasteellista
  • yhteistyöverkosto ja ostopalvelut (kysymys 12) on kaikkien yritysten keskiarvoltaan paras (4,19)
  • lähijohtamiseen liittyen (kysymykset 13 ja 14), 10–49 henkilön yritykset pärjäävät huonommin mutta vastaavasti palautetta annetaan paremmin kysymyksessä 18
  • työyhteisön hyvinvointi (kysymys 15) on kaiken kokoisissa yrityksissä pienimpiä arvoja ja keskiarvo kaikista vastauksista kaikkein pienin (3,06)
  • muutoksien- ja kriisien hallinta (kysymys 17) on alle kymmenen henkilön yrityksiä lukuun ottamatta kaikissa yrityksissä samalla tasolla (3,4-3,5)
  • palautteen antamisessa (kysymys 18) 10–49 henkilön yritykset pärjäävät parhaiten (4,4)

Pilottivaiheen tulokset 

 

Pilottivaiheen kysymysten sanamuodoissa on eroa tämänhetkiseen arviointiin verrattuna mutta pisteyttäminen on pysynyt samanlaisena.

Lataa koko raportti tästä: FOKUS Työhyvinvoinnin johtamisen pilottitulos 11/2022 Toimialoittain vastauksia ei ollut vielä tarpeeksi, joten niiden suhteen tuloksia ei voi esittää.

Scroll to Top